Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich w Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie.

W czasie trwania praktyk Studentka/Student włączony jest w bieżącą pracę muzealną (opracowanie muzealiów, organizację wystaw, prace nad publikacjami, organizację zajęć edukacyjnych, konferencji, warsztatów itd.). Staramy się dostosowywać przebieg praktyk do kierunku i etapu studiów. O przyjęciu na praktykę decyduje liczba miejsc w danym roku i kolejność zgłoszeń.

Warunkiem aplikacji na praktyki jest przesłanie wiadomości e- mail ze zgłoszeniem chęci odbycia praktyk. Prosimy o uwzględnienie następujących informacji:

  • CV kandydata;
  • wymiar godzinowy praktyk i dyspozycyjność;
  • termin praktyk;

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Studentka/Student zgłasza się do biura Muzeum z następującymi dokumentami:

  • skierowaniem na praktyki wydanym przez Uczelnię;
  • umową o organizacji indywidualnej praktyki studenckiej (jeśli nie istnieje odrębne porozumienie pomiędzy Muzeum, a daną Uczelnią);
  • potwierdzeniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyk;

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: muzeum@janpawel2.pl