Drzwi Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie są otwarte dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy nauczycieli wraz z dziećmi przedszkolnymi oraz uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zajęcia edukacyjne, które odbywają się w przestrzeniach naszych wystaw.

Lekcje muzealne stanowią niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką poprzez program dostosowany do potrzeb uczestników. Dzieci oraz uczniowie mają okazję rozwinąć swoją wiedzę o kulturze, historii jak również sakralnym dziedzictwie. Zajęcia edukacyjne pobudzają kreatywność, jak również stanowią możliwość świadomego przeżywania jubileuszów, z okazji których powyższe wystawy powstały.

Zarówno treść jak i długość zajęć dostosowana jest do wieku uczestników.

Czas trwania zajęć: 30 min. – 1 godz. 30 min. 

Cena: 10 zł/os. Wstęp bezpłatny dla Opiekunów.

 

Program:

Wystawa „Nasz Papież”

 

a) „Mój Papież”

Lekcja proponowana dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzieci rozwijają wiedzę i wyobraźnię. Poprzez zróżnicowane, kreatywne zadania odkrywają zarówno historię jak i osobowość Papieża Jana Pawła II.

b) „Dlaczego Nasz?”

Lekcja przeznaczona dla dzieci szkolnych, dostosowana do wieku uczestników. Dzieci uczą się nowych pojęć, poznają historię, interpretują dzieła sztuki i nauczanie Papieża. Całość przekazywana jest poprzez zabawę oraz kreatywne zadania odbywające się na ekspozycji i w Sali edukacyjnej.

c) „Nie lękamy się. Kim był Jan Paweł II?”

Lekcja proponowana dla uczniów szkół średnich. Zajęcia stanowią okazję do zapoznania się z osobowością Papieża Jana Pawła II w kontekście historii, nauczania i sztuki. Nieodłącznym elementem zajęć jest interpretacja słów, portretów i darów dla Ojca Świętego, jak również dyskusja z uczestnikami.

 

Wystawa „Kim jest Człowiek z Całunu?

a) prelekcja nt. Płótna dostosowana do wieku uczestników 

czas trwania 30 min. – 1 godz. 

Lekcje muzealne można zarezerwować telefonicznie:  12 257 53 11;

mailowo: rezerwacja@janpawel2.pl 

Rezerwacje na lekcje muzealne przyjmowane są najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wizyty.

 

Informacje konieczne przy dokonywaniu rezerwacji:

  1. nazwa wystawy, którą grupa zamierza zwiedzić;
  2. termin wizyty (dzień oraz godzina weryfikowana mailowo);
  3. wielkość grupy (liczba uczestników i liczba opiekunów grupy);
  4. wiek uczestników;
  5. dane kontaktowe Zamawiającego (adres instytucji, telefon, e-mail);
  6. Informacje dodatkowe dotyczące grupy;

Regulamin współpracy:

1.Po zgłoszeniu rezerwacji do Zamawiającego zostanie wysłana wiadomość e-mail z formularzem do wypełnienia. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza na adres rezerwacja#@janpawel2.pl Muzeum odsyła informację zwrotną z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

2.Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona telefonicznie lub mailowo najpóźniej na dwa dni przed ustalonym terminem wizyty. W razie braku zgłoszenia Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu 50% kosztów zamówionej lekcji.

3.Lekcja muzealna odbywa się w grupie liczącej maksymalnie 30 uczestników. Zmiana zarezerwowanej ilości osób powinna być zgłoszona najpóźniej na dwa dni przed wizytą.

4.Grupa zobowiązana jest do punktualnego przybycia do Muzeum. Czas oczekiwania edukatora na grupę wynosi 30 minut. W przypadku spóźnienia się grupy, edukator ma prawo skrócenia lekcji o tyle czasu, o ile grupa się spóźniła.

5.Lekcje muzealne odbywają się w każdy wtorek, środę i czwartek; godziny rozpoczęcia zajęć to 10.00 oraz 12.00. Zajęcia trwają od 30 do 90 minut i dostosowane są do wieku uczestników.

6.Opiekunowie grupy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum.

7.Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, w szczególnych sytuacjach i po konsultacji z Zamawiającym.

8. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego “RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych otrzymanych/przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną jest Muzeum św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, muzeum@janpawel2.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji.

Podczas lekcji, oprowadzania i spotkań organizowanych przez Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych bądź materiałów promocyjnych. Osoby biorące udział w lekcjach muzealnych, oprowadzaniu i spotkaniach, wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Muzeum w celu dokumentacji organizowanych wydarzeń.

Osoby, które nie życzą sobie, aby wizerunek ich lub ich dzieci był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków lub muzeum@janpawel2.pl bądź pod numerem telefonu 12 257 53 11

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

9.Dokonanie rezerwacji wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu.